x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  

Polityka prywatności

INSTYTUCJE PUBLICZNE   ,,ACTIVE VILNIUS”
POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Instytucja publiczna „Active Vilnius” (zwana dalej – Administrator Danych) zgodnie z niniejszą polityką prywatności (zwaną dalej – Polityka Prywatności) określa warunki przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej zarządzanej przez Administratora Danych. Określone w Polityce Prywatności warunki mają zastosowanie za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do treści naszej strony internetowej i/lub świadczonych przez nas usług usług, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz (komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora itp.).

Rekwizyty Administratora Danych: Instytucja publiczna „Active Vilnius“,
Kod przedsiębiorstwa: 302682862
Adres siedziby: ul. S. Nėries 45A, LT-06305 Wilno
Tel. +370 5 203 4815
E-mail: info@activevilnius.lt
Numer identyfikacyjny podatnika VAT: LT100012080313

Strony internetowe, którymi zarządza Administrator Danych: www.activevilnius.lt, www.fabijoniskiubaseinas.lt, www.sportofestivalis.lt

Istotne jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami POLITYKI PRYWATNOŚCI, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową Administratora Danych, wyrażasz zgodę na warunki, które są określone w Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, zrezygnuj z odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszych treści i (lub) usług.

Potwierdzamy, że dane osób odwiedzających stronę internetową Administratora Danych  będą zbierane zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontrolnych, zostaną zastosowane wszelkie rozsądne środki techniczne i administracyjne w celu ochrony zgromadzonych przez nas danych osób odwiedzających stronę internetową przed utratą, nieuprawnionym użyciem i zmianami.

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli jesteś osobą w wieku poniżej 16 lat, musisz uzyskać zgodę swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych przed przekazaniem swoich danych osobowych.

Terminy stosowane w Polityce Prywatności mają znaczenie zgodne z definicjami podanymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Nr. 2016/679 (ES).

JAKIE INFORMACJE O TOBIE GROMADZIMY?

Informacje, które podajesz bezpośrednio są wykorzystywane w celu zapisywania uczestników na wydarzenia sportowe (wystawy, konferencje), zawarcia umowy o świadczenie usług:

 • data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • imię i nazwisko, data urodzenia dziecka (dzieci) – w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, umowy o wolontariat za wynagrodzeniem (nieodpłatnie))*

Informacje w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy również informacje dotyczące sposobu w jaki korzystasz z naszych usług lub automatycznie generuje statystyki odwiedzin. Czytaj więcej w dziale „Polityka Cookies”.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy pozyskiwać informacje o Tobie ze źródeł publicznych i komercyjnych (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) i powiązać je z innymi informacjami, które otrzymujemy od Ciebie lub o Tobie. Możemy również otrzymywać informacje o Tobie z zewnętrznych serwisów społecznościowych, gdy się do nich logujesz, na przykład za pośrednictwem kont na Facebooku lub Instagramu.

Inne informacje, które pozyskujemy

Pobieramy również inne informacje dotyczące Ciebie, Twego urządzenia lub sposobu korzystania ze strony internetowej.

Zawartość naszej strony internetowej za Twoją zgodą. Masz prawo nie podawać nam pewnych informacji (takich jak informacje wymagane podczas zawierania umowy o świadczenie usług i zakupu usługi), jednak w takim przypadku możesz nie mieć dostępu do oferowanej przez nas/naszego pratnera usługi w zakresie zakupu online/ zapisu (zapisu na wydarzenia, wystawy, festiwale).

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z TWOICH INFORMACJI?

Administrator Danych wymaga podania danych osobowych Klientów, które mogą być pobierane w niżej opisany sposób. W Polityce Prywatności określamy, czego można się spodziewać, gdy Administrator Danych zbiera dane osobowe dotyczące:

 • osoby korzystające z usług Administratora Danych lub dokonujące zakupu oferowanych przez Administratora Danych i jego partnerów biletów na wydarzenia;
 • osoby, które wyrażają zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych Administratora Danych;
 • osoby biorące udział w loteriach, grach, promocjach organizowanych przez Administratora Danych;
 • osoby, które skontaktowały się z Administratorem Danych;
 • odwiedzający stronę internetową;
 • użytkowników mediów społecznościowych, którzy w jakikolwiek sposób kontaktują się z Administratorem Danych za pośrednictwem kont Administratora Danych w mediach społecznościowych lub aktywnie w nich uczestniczą;
 • osoby, które uczestniczą w wydarzeniach Administratora Danych lub mają dostęp do wydarzeń Administratora Danych zgodnie z wykazem;
 • kandydatów na stanowisko pracy.

Zgromadzone informacje używamy w następujących celach:

 • Zarejestrowania Ciebie, aby mogłeś/aś korzystać z naszej (lub naszych partnerów organizacyjnych) usługi zakupów online. Aby zapłacić za koszyk za pośrednictwem wybranego zewnętrznego dostawcy usług bankowości elektronicznej (np. rejestrując się na imprezy biegowe).
 • marketingu bezpośredniego*, np., wysyłanie newsletterów, ocena i analiza własnego rynku, klientów, wydarzeń (imprez), projektów i usług (w tym zbieranie Twojej opinii o projektach i usługach oraz badanie opinii klientów za pomocą kwestionariuszy ankietowych).
 • Pozyskiwania wiadomości o tym, jak osoby korzystają ze świadczonych przez nas usług internetowych (informacyjne, intelektualne treści strony internetowej), abyśmy mogli je ulepszać i tworzyć nowe treści.
 • W inny sposób za Twoją zgodą*

*Informujemy, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu lub w dowolnym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w ww. celach oznaczonych gwiazdką.

KOMU UJAWNIAMY INFORMACJE DOTYCZĄCE CIEBIE?

Zobowiązujemy się nie przekazywać Twoich danych osobowych żadnym niepowiązanym osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • posiadamy Twoją zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych.
 • organom ścigania zgodnie z trybem ustanowionym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

JAK CHRONIMY UZYSKANE OD CIEBIE INFORMACJE?

Dane osobowe są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Wdrożyliśmy fizyczne i techniczne środki ochrony wszystkich informacji, które zbieramy w celu świadczenia naszych usług. Należy pamiętać, że chociaż podejmujemy należyte działania w celu ochrony Twoich danych, żadna strona internetowa, transakcja wykonywana przez internet, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

Będziemy chronić Twoje dane przez 3 lata od ostatniego dnia, w którym korzystałeś z naszych usług lub treści. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

TWOJE PRAWA

Osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:

 • Wiedzieć (być informowanym) o przetwarzaniu jego danych (prawo wiedzieć);
 • Zapoznać się ze swoimi danymi i sposobem w jaki są przetwarzane (prawo zapoznać się);
 • Żądać sprostować lub, w zależności od celów przetwarzania danych, uzupełnić niekompletne dane osobowe (prawo sprostować);
 • Żądać zniszczyć lub zawiesić czynności w zakresie przetwarzania (za wyjątkiem zachowania) swoich danych (prawo do zniszczenia i prawo do "bycia zapomnianym");
 • Żądać od Administratora Danych, aby ograniczył przetwarzanie danych osobowych w razie zaistnienia jednej z uzasadnionych podstaw (prawo do ograniczenia);
 • Żądać przenieść dane (prawo do przeniesienia);
 • nie zgadzać się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy takie dane są przetwarzane lub ma się zamiar ich przetwarzać w  celu marketingu bezpośredniego.

Jeśli nie chcesz już, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, napisz do nas e-mail na adres info@activevilnius.lt wyrażając niezgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i/lub na zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych bez podania przyczyn braku zgody.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia Administratorowi Danych pisemnych wniosków lub żądań w sprawie przetwarzania danych osobowych w jeden z następujących sposobów: poprzez doręczenie bezpośrednio lub pocztą na adres: ul. S. Nėries  45A, LT-06305 Wilno; e-mail: info@activevilnius.lt

Po otrzymaniu takiego wniosku lub żądania Administrator Danych udziela odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia  i podejmuje działania określone we wniosku lub żądaniu albo odmawia ich podjęcia. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, w zależności od złożoności i liczby wniosków lub żądań. W takim przypadku w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub żądania Administrator Danych poinformuje Osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Administrator Danych ma prawo do nie stwarzania warunków osobom, których dane dotyczą, na skorzystanie z powyższych praw, z wyjątkiem prawa do odmowy przetwarzania danych osobowych w drodze marketingu bezpośredniego, gdy w przypadkach przewidzianych prawem konieczne jest zapewnienie zapobiegania przestępstwom, naruszeniom etyki służbowej lub zawodowej, badania i wykrywania przestępstw, naruszeń etyki służbowej lub zawodowej, a także ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Chociaż podejmujemy odpowiednie działania w celu ochrony Twoich danych osobowych, żadna strona internetowa, transakcja online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 3 lat od ostatniego dnia, w którym korzystałeś z naszych usług lub treści. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

STRONY INTERNETOWE, USŁUGI I PRODUKTY OSÓB TRZECICH DOSTĘPNE NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Strona internetowa Administratora Danych może zawierać online banery reklamowe osób trzecich, linki do ich stron internetowych i usług, nad którymi Administrator Danych nie sprawuje kontroli. Administrator Danych nie odpowiada za bezpieczeństwo i prywatność informacji gromadzonych przez osoby trzecie. Należy zapoznać się z postanowieniami polityki prywatności, które mają zastosowanie do stron internetowych i usług osób trzecich, z których korzystasz. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, której właścicielem nie jesteśmy.

PLIKI COOKIE

Informacje o plikach cookie znajdziesz tutaj.

Usługi osób trzecich

 • Za każdym razem, gdy Klient (odwiedzający, zainteresowana osoba) odwiedza Stronę internetową, informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Strony internetowej są zbierane za pomocą oprogramowania zewnętrznego Administratora Danych Google Analytics. Na przykład rejestrowane są działania Klientów na Stronie internetowej i ustalane są ich modele zachowań. Usługa ta służy do określenia, ile osób odwiedza Stronę internetową i jej różne składniki. Zebrane informacje pomagają nam zrozumieć, jak działa Strona internetowa i jak można ją ulepszyć. Administrator Danych nie identyfikuje Klientów (odwiedzających, zainteresowanych osób) i nie zezwala na to Google Analytics.
 • Strona internetowa zawiera nagrania wideo z serwisu YouTube. Dostawca usług YouTube sprawuje kontrolę nad wszystkimi informacjami gromadzonymi podczas, gdy osoby przeglądują takie nagrania wideo. Polityka prywatności Dostawcy usług YouTube jest dostępna pod adresem https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Media społecznościowe

Wszelkie informacje, które przekazujesz nam za pomocą mediów społecznościowych (w tym powiadomienia, korzystanie z pól „Lubię to” i „Obserwuj” oraz inne komunikaty) są kontrolowane przez administratora sieci społecznościowej.

Na naszej stronie internetowej są umieszczone linki do naszych kont w mediach społecznościowych. Obecnie posiadamy następujące konta w serwisach:

(a) w serwisie Facebook, którego informacje o polityce prywatności znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) w serwisie Instagram, którego informacje o polityce prywatności znajdują się pod adresem: http://instagram.com/legal/privacy/

(c) w serwisie YouTube, którego informacje o polityce prywatności znajdują się pod adresem https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines;

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności osób trzecich i nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu w sprawie tego, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe.

Udział w bieżących wydarzeniach Administratora Danych

Za Twoją zgodą fakt Twego udziału, Twoje imię, nazwisko i zdjęcie osobiste będą wykorzystywane do informowania społeczeństwa o organizowanych przez Administratora Danych wydarzeniach odbywających się w Wilnie i na Litwie. Za Twoją zgodą Twoje zdjęcia zrobione podczas organizowanych przez Administratora Danych wydarzeń mogą być publikowane na kontach serwisów społecznościowych i stronach internetowych Administratora Danych. Zobowiązujemy się nie naruszać Twojego honoru ani godności, wykorzystując takie zdjęcia.

Przedstawiciele media mogą publikować Twoje zdjęcia wyłącznie zgodnie z wymogami obowiązującego dla nich prawa, jednak Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za działania przedstawicieli mediów.

Zdjęcia będą publikowane i przechowywane przez okres 3 lat od daty wydarzenia, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo.

Udział w rekrutacji

Po otrzymaniu Twojej zgody gromadzimy i przetwarzamy Twoje CV i/lub list motywacyjny i/lub inne informacje, które podajesz w ramach przeprowadzenia rekrutacji, którą udzielasz nam lub firmie świadczącej usługi rekrutacyjne, przesyłając swoje CV.

W razie nie przedłożenia CV i/lub listu motywacyjnego, nie będziemy mogli ocenić Twojej zgodności na oferowane stanowisko.

W przypadku, gdy nie wyrazisz odrębnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, zobowiązujemy się do usunięcia i/lub zniszczenia Twoich danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem.

Ujawnienie danych

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, menedżerom, pośrednikom, usługodawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to uzasadnione do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto możemy ujawnić następujące informacje o Tobie:

 • jeśli tego wymaga prawo;
 • w celu obrony Twoich praw lub interesów (w tym przekazywania Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu egzekucji Twoich zadłużeń wobec nas);

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Wykaz odbiorców lub kategorie odbiorców określone w Polityce Prywatności może ulec zmianie, dlatego jeśli chcesz być informowany o zmianach odbiorców Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym mailowo na adres info@activevilnius.lt podając „Chcę otrzymać informacje o zmianie odbiorców moich danych osobowych, imię, nazwisko”.

Zmiany Polityki Prywtaności

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowana lub zmieniona Polityka Prywatności wejdzie w życie po jej opublikowaniu na naszej Stronie internetowej. Od czasu do czasu powinieneś sprawdzić naszą Stronę internetową, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z aktualnej wersji Polityki Prywatności.

Gdy zaktualizujemy Politykę Prywatności, powiadomimy Cię o wszelkich, według naszego zdania, istotnych zmianach, które zostaną opublikowane na naszej Stronie internetowej. Jeśli po otrzymaniu takiego powiadomienia zalogujesz się do Strony internetowej, będzie uważane, że zgadzasz się na nowe wymagania określone w aktualizacji. „Data aktualizacji” na dole Polityki Prywatności wskazuje, kiedy Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

Pocztą tradycyjną: ul. S. Nėries 45A, LT-06305, Wilno albo e-mail: info@activevilnius.lt